ΠΑΤΑΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΣΙΚΗ

Θεσσαλονίκη - ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Ειδικότητα: Πνευμονολόγοι
2310221188
ΚΑΡΟΛΟΥ ΝΤΗΛ 23