ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΕΡΙΔΑ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310234450
ΕΓΝΑΤΙΑΣ 63 54631