ΔΕΛΗΜΠΑΛΤΑ ΕΛΕΝΗ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310244248
ΚΑΡΟΛΟΥ ΝΤΗΛ 6 54623