Πρώην Στρατόπεδο Κόδρα

Θεσσαλονίκη - ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

Καλαμαριά