ΔΕΛΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310253909
Π.ΜΕΛΑ 26 54622