Η Πρίγκιπος

Θεσσαλονίκη - ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

2310248188
Απ. Παύλου 22