Πανεπιστημιακά Ιδιαίτερα Στεργίου

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

6972173143
Φράγκων 19, Θεσσαλονίκη