Ταβέρνες-Κλασικές ταβέρνες - ΚΑΡΑΒΙΤΗΣ

Τηλ.: 2107215155 - Αρκτίνου κ. Παυσανίου, Παγκράτι
Τηλ.: 2107215155 - Αρκτίνου κ. Παυσανίου, Παγκράτι