Σχολεία-Πάτρα 19ο Γυμνάσιο 19ο

2610342023
Κορωνού και Λαοκόοντος