ΒΑΣΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Αχαία - ΠΑΤΡΑ

6977239053
ΑΛΟΝΗΣΟΥ 112 ,ΠΑΤΡΑ