Σχολεία-Πάτρα 7ο Λύκειο

2610312963
Σουλίου 111-115