Εθνική Τράπεζα-Πάτρα - Ευβοίας 149

2610335110
Ευβοίας 149