ΕΦΡΕΜΟΒΑ ΡΑΛΙΤΣΑ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310924504
ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 183 54352