Θερινοί Κινηματογράφοι-Τριανόν

210 8215469 Υπαίθριο
Κοδριγκτώνος 21
210 8215469 Υπαίθριο