Θέατρα-ΚΑΦΕΘΕΑΤΡΟ

Τηλ.: 2108235467 - Κοδριγκτώνος 2
Τηλ.: 2108235467 - Κοδριγκτώνος 2