Γουργιώτη Σαπφώ, Δερματολόγος

Καβάλα - ΚΑΒΑΛΑ

Ειδικότητα: Δερματολόγοι
Φιλικής Εταιρείας 7 Καβάλα