ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

Αθήνα - ΙΛΙΟΝ

Ιδομενέως 82