ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ιωάννινα - ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Ειδικότητα: Ιατρός λοιπών ειδικοτήτων
28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 25, 45332 ΙΩΑΝΝΙΝΑ