Κέντρο μπαταρίας ΙΤΑΛΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Μοναστηριού 161