Μουσεία-Μυτιλήνη, Αρχαιολογικό (νέο)

8ης Νοεμβρίου