ΒΕΡΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ - ΙΑΤΡΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΟΣ

Αχαία - ΠΑΤΡΑ

Ειδικότητα: Ιατρός λοιπών ειδικοτήτων
ΦΙΛΟΠΟΙΜΕΝΟΣ 23