Διαγνωστικά Κέντρα-Αθήνα-Βιοιατρική 01

210-7263800, 210-7263700
Μιχαλακοπουλου 2
210-7263800, 210-7263700