ΤΕΜΠΜΕ (Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών & πολύ μικρών Επιχ/σεων)

2103311201-4
Λεωφ. Βασιλίσσης Αμαλίας 26