Σουβλάκια Αττική-Δροσιά Ο Μήτσος

2108131683
Λεωφόρος ΔροσιΆς - ΣταμΆτας 4