ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΒΑΛΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Ηράκλειο - ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Ειδικότητα: Παιδίατροι
ΕΦΟΔΟΥ3 ΜΕΓΑΡΟ ΧΑΝΔΑΞ ΗΡΑΚΛΕΙΟ