Μπιλλίρης Ιωάννης - Πολιτικός Μηχανικός

Πειραιάς - ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ

Σερφιωτου 62-Πειραιάς