Υπουργεία-Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

Ανδρέα Παπανδρέου 37