Εμπορική Τράπεζα-Αττική-Πετρούπολη

25ης Μαρτιου + Βουτσαλη