Μουσεία-Τηλεπικοινωνιών ΟΤΕ

210-6201899
Πρωτεως 25