Μουσεία-Κέρκυρα Μουσείο Καποδίστρια

Καποδιστρίου 120