ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΠΑΡΗΣ, ΔΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Περιφέρεια Αττικής - ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ, ΑΘ. ΓΚΛΙΑΤΗ1