Σουβλάκια Αττική-Πατήσια Θασιώτικο

2108312513
Στρατηγού Καλλάρη 23