Ρεμπετάδικο Καφενείο Μουσικών

Αθήνα - Αθήνα (κέντρο)

Σατωβριάνδου 29