Στέργιος Γκικόπουλος

Βοιωτία - ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ

Μινίου 13, Ορχομενός