Εφορίες-Θεσσαλονίκη-Λαγκαδάς

Δ.Ο.Υ. Λαγκαδά (συστεγάζεται στο επαρχείο Λαγκαδά)
Δ.Ο.Υ. Λαγκαδά (συστεγάζεται στο επαρχείο Λαγκαδά)