Αντιπροσωπείες Hyundai-Κέρκυρα IONIAN GENESIS Α.Ε.

Τηλ.:2661022177 Fax:2661026061
Κόμβος Αλυκών Ποταμού
Τηλ.:2661022177 Fax:2661026061