ACROPOLIS HOUSE

210-3222344/5, 3226241
ΚΟΔΡΟΥ 6-8
210-3222344/5, 3226241