Κολοκυνθους 67

Αθήνα Αθήνα (κέντρο)
Κολοκυνθους 67