Λεωφόρος Στραταρχου παπαγου 23

Λεωφόρος Στραταρχου παπαγου 23