Μητροπολεως 12

Αθήνα Αθήνα (κέντρο)
Μητροπολεως 12