Στραταρχου Παπαγου Αλεξ. 61

Αθήνα ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Στραταρχου Παπαγου Αλεξ. 61