Δράκοντος-Κηφισός 68-74

Αθήνα Αθήνα (κέντρο)
Δράκοντος-Κηφισός 68-74