7ης Μεραρχίας 100

Καβάλα ΚΑΒΑΛΑ
7ης Μεραρχίας 100