7ης μαρτίου 1944 46

Πειραιάς ΝΙΚΑΙΑ
7ης μαρτίου 1944 46